Available courses

“Tarmoq mashinalarini hisoblash va loyihalash” fanining  asosiy  maqsadi – tarmoq  korxonalarida   qo‘llaniladigan  turli   texnologik  mashinalar  va  jihozlarni  turlari,  tuzilishi, ishlatilish ko‘lami,   xisoblash    asoslari  va  ularni   muayyan   sharoitlarga   mos  holda  tanlash   usullari  bo‘yicha  yo‘nalish  profiliga  mos  bilimlar  darajasi bilan   ta’minlashdir.                                    


Mazkur o'quv qo'llanma namunaviy o'quv rejaga ko'ra ishlab chiqilgan. Ushbu o'quv qo'llanma talabalar egallashi lozim bo’lgan bilim, malaka va ko'nikmalar minimumi belgilab berilgan. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" va ta'lim sohasidagi islohotlar, fizika ta'limi va uni amalga oshirayotgan pedagogik kadrlarga zamonaviy talablarni hisobga olib tuzildi.


“Axborot texnologiyalari” tez rivojlanayotgan fan yo`nalishi bo`lib, hozirda u qamrab olmagan biror sohani topish qiyin. “Axborot texnologiyalari” fanini o`qitish davrida talabalarni kompyuterdan foydalanishga o`rgatishdan tashqari ularga yangi axborot texnologiyalar va zamonaviy dasturiy ta`minot haqida tushunchalar beriladi. Jumladan, yo`nalishlar sohalaridagi masalalarni echishda, jadval, grafik va rasmlar ko`rinishidagi tajriba natijalarini qayta ishlashda kerakli dasturiy vositalardan hamda Internetdan foydalanish kabilar katta ahamiyatga ega.


II - semestrda BIQ, QMBKICh, ARX yo'nalishlariga "Qurilishda axborot texnologiyalari" fanidan quyidagi mavzular o'tiladi:

Fanning oliy ta’limdagi o’rni hamda

maqsadi va vazifalari

      Ushbu dastur hayotimizning barcha jabhalarida, xalq xo’jali­gining, sanoatning barcha tarmoqlari uchun o’ta zarur bo’lgan, elektr mexanik majmualarni ishlash va boshqaruv rejimlarini kabi masalalarni qamraydi.

Zamonaviy elektrotexnik tizimlar va majmualari energiya samaradorligini oshirishda ularning energetik nuqtai-nazardan optimal boshqarish muhim ahamiyatga egadir.

Shuning uchun ham elektr mexanik majmualarni ishlash va boshqaruv rejimlarini bilish, uni o’z mutaxassislik doirasida tushunish va amaliy qo’llash texnika va texnologiya sohalaridagi bakalavriyat yo’nalishlari bitiruvchilari uchun muhim omillardan biri bo’lib hisoblanadi.

«Elektr mashinalari va transformatorlardagi  o‘tish jarayonlari »   fanini o‘qitishdan maqsad magistratura talabalarni – bu mutaxassislikda ta’lim olayotgan har bir talabada elektr mexanikasi sohasida elektr mashinalar va transformatorlardagi elektromagnit va elektromexanik o‘tish jarayonlari, EMlari ni matematik tadqiqot qilishda asosiy cheklanishlar,  elektromagnit va elektromexanik o‘tish jarayonlarining differensial tenglamalari. o‘tish jarayonlar etaplari, ularni amalga oshirishning ketma-ketligini tashkil etish masalalari mutaxassislik profiliga mos bilim, ko‘nikma va malaka shakllantirishdir.

Fanning vazifasi – talabalarga elektr mashinalari va transformatorlardagi o‘tishjarayonlarini o‘rgatishdan iborat.

 


Zamonaviy elektrotexnik tizimlar va majmualari energiya samaradorligini oshirishda ularning energetik nuqtai nazardan optimal boshqarish muhim ahamiyatga egadir

Shuning uchun ham elektr mexanik majmualarni ishlash va boshqaruv rejimlarini bilish, uni o’z mutaxassislik doirasida tushunish va amaliy qo’llash texnika va texnologiya sohalaridagi bakalavriyat yo’nalishlari bitiruvchilari uchun muhim omillardan biri bo’lib hisoblanadi.

   «Elektr mashinalari va transformatorlarni avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari» fanini o‘qitishdan maqsad – bu mutaxassislikda ta’lim olayotgan har bir talabada elektr mexanikasi sohasida elektr mashinalari va transformatorlarni loyihalash etaplari, ularni amalga oshirishning  ketma-ketligi, struktura –parametrli loyihalash, funksional–parametrik loyiha va konstruktorlik–texnologik loyihalar va elektr mexanik o‘zgartkichlarni avtomatlashtirilgan tizimlarni tashkil etish masalalari mutaxassislik profiliga mos bilim, ko‘nikma va malaka shakllantirishdir.

    Fanning vazifasi – talabalarga elektr mexanik o‘zgartkichlar va transformatorlarni avtomatlashtirilgan    loyihalashni o‘rgatishdan iborat.


Sanoat va robot texnik  qurilmalarining  avtomatlashtirishgan elektr yuritmalarini tanlash, ish rejimlarini hisoblash, optimal ishini taminlash, nazariy va amaliy tomondan muhim ahamiyatga egadir.  O‘quv fanini o‘zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida magist sanoat robotlarining va texnik majmualarning avtomatlashtirilgan elektr yuritmalarini loyihalash, eksplutatsiya etish va sozlash tajribasiga ega bo‘lishi kerak.

      “Sanoat va robot texnik  qurilmalarining  avtomatlashtirishgan elektr yuritmalari” fanini o‘qitishdan maqsad magistratura talabalarni :

Ø sanoat va robot texnik  qurilmalari va texnologik komplekslarining elektr yuritmalarining tarkibiga kiruvchi mashina va mexanizmlarning avtomatlashtirilgan elektr yuritmalarida qo‘llaniladigan zamonaviy boshqariluvchi;

Ø o‘zgartgichlarning va boshqa elektr jihozlarining texnik va konstruktiv ko‘rsatkichlari va boshqa tavsiflarini tahlil qilish usullarini;

Ø robotlarning boshqaruv dasturiy ta’minotidan foydalanishga o‘ogatish;

Ø robototexnika va texnik majmualarning elektr yuritmalarining turlari va ularga qo‘yiladigan asosiy talablarni bilishga o‘rgatish;

Ø robotexnika va texnik majmualarning kuch sxemalari va ularni boshqaruv tizimlari ishlash rejimlari to‘g‘risida bilimlarga ega qilish;

Ø  robototexnika va texnik majmualarning avtomatlashtirilgan elektr yuritmalarini loyihalash, ishlatish va sozlashni o‘rgatishdan iborat.

        Fanning vazifasi talabalarni Sanoat va robot texnik  qurilmalari   texnologik komplekslarining tarkibiga kiruvchi texnologik qurilma va mexanizmlarning ishlash asoslaridan kelib chiqqan holda elektr yuritmalarning quvvatini hisoblash va turlarini tanlash, zamonaviy boshqariluvchi o‘zgartkichlar va motorlarning energetik ko‘rsatkichlarini hisoblash va tahlil qilish, ularning energiya samaradorligini oshirish, avtomatlashtirilgan elektr yuritmalarining zamonaviy elementlar bazasini bilish va mikroprsessorlar vositasida boshqarish asoslarini bilish kabi vazifalarni hal qilishga tayyorlashdan iborat.


В методический указаний рассмотрены строение и свойства текстильных материалов из натуральных и химических волокон и нитей,  швейных ниток и клеевых материалов прокладочных материалов, фурнитуры,  отделочных и других материалов используемых  для изготовления швейных изделий

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

The best english courses ever!

It includes basic themes for bachelour degree

For all specialities

Обучение русскому языку по направлению ТЖБАКТ рассчитан на 2 семестра, 190 часов. Данный курс состоит из 2 х Т.К. , которые делятся на выполнение   2х самостоятельных работ и оценивания по устному опросу успеваемости. Оценивание должно осуществляться по 5 балльной системе. В конце семестра будет проводиться итоговый контроль в форме письменное тестирование с устным опросом.

Бухгалтерия хисоби корхоналарда хўжалик маблағларива уларнинг ташкил топиш манбаларининг пулдаги  хисобини юритиш ва ҳужжатларда қайд қилиб бориш усулидир 

dddddddddddddddd

Hammаga mа’lum bo’lgаn kimyoviy jarayonlаr rеаksiyagа kirishаyotgаn mоddаlаr tаbiаtigа bоg’liq bo’lib qоlmаy hаr хil fizikаviy hоdisаlаr – yorug’lik, issiqlik yutilishi yoki аjrаlib chiqishi, hаjm o’zgаrishi, elеktr tоkini pаydо bo’lishi vа hоkаzо, аsоsidа оlib bоrilаdi. Shu bilаn birgаlikdа kimyoviy rеаksiyagа fizikаviy оmillаr – hаrоrаt, bоsim, yorug’lik nuri vа shungа o’хshаsh faktorlаr tа’sir qilаdi. Mаsаlаn gаlvаnik elеmеntdа kimyoviy rеаksiya nаtijаsidа tоkning pаydо bo’lishi, yonish jаrаyonidа issiqlik vа yorug’lik аjrаlib chiqishi shulаr jumlаsidаndir. Bulаrning hаmmаsi fizikаviy vа kimyoviy hоdisаlаrning bеvоsitа bоg’liqligini ko’rsаtаdi.

Zаmоnаviy  fizikаviy kimyo fani hаr хil hоdisа vа jаrаyonlаrni o’rgаnib, qo’yidаgi bo’limlаrdаn ibоrаt: mоddаlаrning tuzilishi, gаz, suyuqlik vа qаttiq jismlаrning хоssаlаri, eritmаlаr, elеktrоkimyo, tеrmоdinаmikа, kimyoviy kinеtikа, fоtоkimyo, kаtаliz vа hоkаzо.

Dеmаk, fizikаviy kimyo fani kimyoviy jаrаyonlаr mоhiyatini o’rgаnib vа tushunib tаjribаni bаjаrishdа eng qulаy shаrоitni tаnlаsh to’g’risidаgi fаndir.

Ko’pginа tехnоlоgik jаrаyonlаr аsоsidа mеtаllаr vа ulаrning qоtishmаlаri, minеrаl o’g’itlаr, plаstmаssа, kimyoviy tоlа, nеft sаnоаtidа, nеftni qаytа ishlаsh, оrgаnik mоddаlаr sintеz qilishdа, turli xil kimyoviy texnologik jarayonlarda fizikaviy kimyo qonunlari yotadi.


KIRISH

Analitik kimyo - moddalarning sifat va miqdoriy tarkibini analiz qilishning nazariy asoslari va usullarini o’rganadigan fandir.  Analitik kimyo sifat va miqdor analizidan iborat. Sifat analizining vazifasi tarkibi noma`lum modda yoki aralashmaning tarkibiy qismlarini, ya`ni u qanday element yoki ionlardan tarkib torganligini aniqlashdir. Miqdoriy analizning vazifasi esa moddadagi yoki aralashmadagi bir yoki bir necha tarkibiy qismlar miqdorini aniqlashdan iboratdir.

Sifat analizi odatda miqdoriy analizdan oldin o’rganiladi, chunki tekshiriladigan moddaning oldindan, ma`lum bo’lgan birorta tarkibiy qismining foiz miqdorini aniqlash zarur bo’lganda ham, sifat tarkibini o’rganmay aniqlab bo’lmaydi. Shuning uchun moddalarni analiz qilishga doir muammolarni kimyoviy, fizikaviy va fizik-kimyoviy usullarni qo’llash bilan hal etish mumkin.

Kimyoviy usul bilan ish ko’rilganda aniqlanishi lozim bo’lgan element yoki ion o’ziga xos xususiyatli biror birikmaga aylantiriladi va ayni birikma hosil bo’lganligi asosida xulosa qilinadi.  Analizning fizikaviy usullari moddaning kimyoviy tarkibi bilan uning ayrim fizikaviy xossalari o’rtasidagi bog’lanishdan foydalanishga asoslangan (srektral, lyuminessent, rengenostruktura va hokazo.).

 Analizning fizik-kimyoviy usullari moddaning kimyoviy reaksiyalar jarayonida fizikaviy xossalarining o’zgarishini aniqlashga asoslangan. Bu uchchala analiz usullari orasiga hamma vaqt keskin chegara qo’yib bo’lmaydi. Ba`zan fizikaviy va fizik-kimyoviy analiz usullari instrumental analiz usullari deyiladi. (srektral, elektrokimyoviy, хromatografik, ekstraksiya  va boshqalar).


Kolloid kimyo fanidan uslubiy ko’rsatma bakalavriatning 5321300-«NGKST»,5111060 -«MNGKST»,   5321400- ”KT” va 5111000-”MKT”  ta’lim yo’nalishlari talabalari uchun mo’ljallangan.

 

Ushbu uslubiy ko’rsatma texnika oliy o’quv yurtlari talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, unda kolloid kimyo fani bo’yicha sirt xodisalari, nozik va mikrogeterogen (dag’al) dispers tizimlarga doir qisqa nazariy ma’lumotlar, ularning olinishi, molekulyar kinetik, elektrokinetik xossalari, barqarorligini o’rganish bo’yicha  laboratoriya ishlarining bajarilish usullari,  foydalaniladigan jihozlar,  har bir laboratoriya ishlari natijalarini hisoblash usullari bayon etilgan. Shu bilan bir qatorda uslubiy qo’llanmada talabalar bilimlarini mustahkamlash maqsadida nazorat savollari  keltirilgan.

 

         Uslubiy qo’llanma “Umumiy kimyo” kafedrasining 29 dekabr 2012 yildagi 5-son majlisida muhokama etilib, Buxoro yuqori texnologiyalar muxandislik texnika institutining ilmiy-uslubiy kengashida (Bayonnoma № 4.  10.01.2013y.) muhokama qilinib nashrga tavsiya etilgan.


Ушбу фан олий ўқув юртларининг  5321400 – “Нефт-газкимё саноати технологияси” таълим  йўналиши Давлат таълим стандартида киритилган «Коррозиядан ҳимоя қилиш»  фанини ўрганувчи талабалар учун мўлжалланган.


« O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti»  fani bo`yicha ta`lim texnologiyasi ma`ruza, seminar va amaliy mashg`ulotlarni texnologiyalashtirish qoidalari asosida ishlab chiqilgan.


1. ХVII–ХVIII асрларда социология фанининг шаклланишида ҳал қилувчи ролни ўйнаган «жамият», «маданият», «цивилизация», «синфлар», «структура», «функция» ва бошқа атамалар илк бор пайдо бўлади.


Dinshunoslik asoslari kursining vazifasi oliygoh talabalariga shu sohada chuqur bilim berish orqali kurs doirasiga kirgan masalalarni tahlil etishda ilmiy va ob’ektivlik uslubini qo‘llab, ularda diniy qarashlar taraqqiyotiga, inson kamolotiga xizmat qiladigan jihatlarini ajratib olish, mustaqil fikr yuritish orqali ilmiy - falsafiy dunyoqarashga asoslangan imon va e’tiqodni shakllantirishdan iborat.


Ushbu fan noorganik moddalar ishlab chiqarish korxonalarida ishlatiladigan uskunalar va komplekslarning tasnifi, ularning tuzilishi va hisoblash metodlari, fan tarixi va rivojining tendensiyasi, istiqboli hamda respublikamizdagi ijtimoiy-iqtisodiy isloxotlar natijalari masalalarini qamraydi. Korxona jixozlarifani ishlab  chiqarish  texnologiyasi  uchun  zarur  bo’lgan jixozlarning: klassifikasiyasi, korroziya, konstruksion  materiallar, ularni  ichki  va  tashqi  bosimga  hisobi   va  boshqalarni  o’z  ichiga  olgan  bo’limlardan  tashkil  topgan.

“Ekologiya” fani, uning tarkibi, maqsadi, vazifalari va boshqa fanlar bilan bog’liqligi

Ma’lumki, keyinga 80 yil davomida fan va texnika keskin rivojlandi, sanoat, transnort, qurilish, energetika tarmoqlari tez sur’atlar bilan o’sdi, tabiiy boyliklar (neft va gaz, ko’mir, rangli metallar) dan haddan tashqari foydalanildi, quriq yerlar-yaylovlar, to’qayzorlar, botqoqliklar o’zlashtirildi, sanoatda va qishloq xo’jaliga tarmoqlarida turli zaharli kimyoviy moddalardan qo’llanib kelindi. Natijada tabiiy muhitda ekologik muvozanat buzildi, tuproq, suv va atmosfera havosining tabiiy tarkibi o’zgaradi, turli ifloslanishlar paydo bo’ldi. Bular nafaqat iqtisodiy - ijtimoiy tangliklarni, balki ekologik tangliklarni kelib chiqishiga asosiy sabab bo’ldi va tabiiy boyliklarni kun sayin kamayishiga olib keldi. Masalan, Jarqoq va Gazli yer osti boyliklari yildan yilga kamayib borishi ko’pchilikka ma’lum bo’lib qoldi.

Bundan tashqari, ba’zi-bir mintaqalarda suv muammolarining kelib chiqishi (masalan, Orol dengizining qurib borishi, Zarafshon daryosining qurib borishi, Arnasay ko’llari atrofidagi ekologik muammolar va hokazolar), o’simlik va hayvonot turlarining qirilib ketishiga sabab bo’ldi. Agar 17 - 18 asrlar davomida hammasi bo’lib 32 turlari yo’qolib ketgan bo’lsa, 20 asr oxirlariga kelib 235 hayvonot turlari va 400 dan ortiq o’simlik turlari yo’qolib ketdi.

Ekologik muammo deganda insonning tabiatga ko’rsatayotgan ta’siri bilan bog’liq holda tabiatning insonga aks ta’siri, ya’ni uning hayotida, iqtisodiyotida xo’jalik ahamiyatiga molik bo’lgan jarayonlar, tabiiy hodisalar bilan bog’liq har qanday hodisa tushuniladi. Masalan, iqlimning o’zgarishi yoki suv toshqini natijasida paydo bo’ladigan muammolar, ishlab chiqarish korxonalarida vujudga keladigan ba’zi bir favqulodda vaziyatlar va hodisalar, ba’zi bir hayvonot turlarining bir joydan ikkinchi joyga. ko’chib borishi va hokazolar, ekologik muammo bo’la oladi.

Ekologik muammolarni ko’lami va dolzarbligiga qarab 3 guruhga ajratish mumkin.

1.  Umumbashariy (global) ekologik muammolar. Bu guruhga ozon qatlamining siyraklanishi, “Atmosferaning dimiqishi”, chuchuk suv muammolari misol bo’la oladi.

2.  Mintaqaviy (regional) ekologik muammolar. Bu guruhga Orol dengizining qurib borishi, Arnasoy ko’llari atrofidagi ekologik muammolar, Sarez ko’li muammosi va boshqalar misol bo’la oladi.

3.  Mahalliy (lokal) ekologik muammolar. Bu guruhga sanoat korxonalari joylashgan mintaqalarda (masalan, Navoiy, Angren, Olmaliq, Chirchiq va b.) tabiatni muhofaza qilish muammolari, suv tanqisligi muammolari, chiqindilar, pestisidlar, gerisidlar va boshqa kimyoviy moddalar bilan bog’liq agrosanoat ekologik muammolari misol bo’la oladi.

“Ekologiya” yunoncha so’z bo’lib, “oykos”–uy va “logos”–fan, ta’limot degan ma’nolarni anglatadi. Bu atamani 1866 yilda nemis biolog-darvinist olimi Ernest Gekkel “Organizmlar marfologiyasining umumiy prinsiplari” asarida izohlab bergan edi. E.Gekkel “umumiy ekologiya” ni tirik organizmlarning atrof-muhit bilan o’zaro aloqalarini va ta’sirini o’rganadigan fan deb, ta’riflagan edi.

Umumiy ekologiya biologiya fanining bir bo’lagi bo’lsa-da, ammo botanika, zoologiya nisbatan yangi fan bo’lib, u XX asrning boshlarida rivojlana boshladi.

Ekologiya tirik organizmlarning yashash sharoiti va ulariing o’zi yashab turgan muhit bilan o’zaro murakkab munosabatlari, hamda shu asosda vujudga keladigan qonuniyatlarni o’rganadi. Ya’ni tirik mavjudot va uning ma’lum hududiga mos keladigan muhitlaridan iborat tizimlar tabiatini tadqiq yetadi. Bu esa ekologik tizimlar yoki ekotizimlar deb ataladi.

Populyasiyalar, turlar, biosenozlar, biogeosenozlar va biosfera kabi tushunchalar ekologiya fanining asosiy tushunchalari va manbalari hisoblanadi. Shuning uchun umumiy ekologiya 4 bo’limga bo’lib o’rganiladi.

1.    Autekologiya

2.    Populyasiyalar ekologiyasi

3.    Sinekologiya

4.    Biosfera

1. Autekologiya (“autos”– yunoncha so’z bo’lib, “o’zi” degan ma’noni bildiradi) ayrim turlarning yashab turgan muhiti bilan o’zaro munosabatini, turlarning qanday muhitga ko’proq va uzviy moslashganini o’rganadi.

2. Populyasiyalar ekologiyasi (“populyasion”– fransuzcha so’z bo’lib, “aholi” degan ma’noni bildiradi) populyasiyalar tuzilmasi va dinamikasi. ma’lum sharoitda turli organizmlar sonining o’zgarishi (biomassa dinamikasi) sabablarini tekshiradi.

3. Sinekologiya ("sin"– yunoncha so’z bo’lib, “birgalikda” degan ma’noni bildiradi) biogeosenozning tuzilishi va xossalarini, ayrim o’simliklar va hayvonot turlarining o’zaro aloqalarini, hamda ularning tashqi muhit bilan munosabatini o’rganadi.

4. Ekotizmlarni tadqiq qilish va ularning rivojlanishi biosfera (yunoncha “bios”–hayot, “sfera”–shar) haqidagi ta’limotni vujudga keltirdi. Sayyoramizda tarqalgan organizmlar, ya’ni Er qobig’idagi barcha mavjudotlar tizimi biosfera deb ataladi. Ushbu ta’limotning asoschisi akademik V.I.Vernadskiy (1863-1945) hisoblanadi.

Ekologiya fanining rivojlanishiga taniqli olimlar YA.N.Pavlovskiy, V.L.Sukachev, S.I.Vavilov, K.A.Timiryazev va xususan V.I.Vernadskiy salmoqli hissa qo’shganlar.

Ingliz olimi Ch.Darvin (1809-1885)ning “Tirik organizmlarning yashash uchun kurash" qonuni ekologiya fanining negizini tashkil yetadi.

Tabiiy muhitda tirik organizmlarning issiqlikka, namlikka, bosim va qurg’oqlikka moslanishi va turlarning bir-biri bilan o’zaro munosabatlari asosida vujudga keladigan o’zgarishlar ushbu qonunning negizi (asosi) hisoblanadi.

Rus olimi, Moskva Davlat Universiteti professori K.F.Rul`e (1814-1858) tirik organizmlarning tashqi muhit bilan o’zaro munosabatlarini “tabiat qonuni” yoki “munosabat qonuni” deb atagan edi.


«Стандартлаштириш асослари» 

NOZIK ORGANIK SINTEZ MAHSULOTLARI  KIMYOVIY  TEXNOLOGIYASI

ORGANIK  SINTEZNING MUHIM MAHSULOTLARI VA ULARNI SINFLANIShI


Фавқулодда ҳолат (ФҲ) – бу қисқа муддатда содир бўладиган, инсонларга, табиий муҳитга ва моддий бойликларга катта даражадаги зарар етказадиган воқеалардир. Ҳаёт фаолият хавфсизлиги нуқтаи назаридан фавқулодда ҳолатларни кенг маънода, яъни хавфнинг амалда содир бўлиши ва инсонлар соғлиги ҳамда ҳаётига таҳдид солиши деб тушуниш мумкин.


ssssssssssssssss

jjfhff   

BOSHQARISH NAZARIYASI

BOSHQARISH NAZARIYASI

Бу курсда Маълумотлар базасини бошқариш тизимлари фани  бўйича асосий материаллар берилган

Ma’lumotlarni qayta  ishlash  va  boshqarish texnologiyasi” fanidan amaliy ishlari va ularni bajarish uchun uslubiy ko’rsatmalar “TJBAKT” kafedrasi majlisida muhokama qilingan va qo`llashga tavsiya etilgan

Ma`ruza matni institutning “Texnologik jarayonlarni boshqarishning axborot-kommunikatsiya tizimlari” magistratura mutaxassisligi  talabalari uchun mo’ljallangan.


Fanni o’qitishdan maqsad –  axborot tizimlarining instrumental vositalari tushunchasi, axborot tizimlarini loyihalash vositalari, axborot tizimlarini yaratishning amaliy dasturiy muhiti, axborot tizimlari ma`lumotlar ombori, axborot tizimlarini ekspluatatsiya qilish va hujjatlarni qayta ishlashni avtomatlashtirish, shuningdek apparat –dasturiy vositalari xususidagi bilim, ko’nikma va malakalarni shakllashtirishdir.


Fanning vazifasi - axborot tizimlarining interfeysini loyihalash va inson va mashina o’rtasidagi o’zaro ta’sirni o’rganish, interfeys, foydalanuvchi interfeysi, mashina bilan muloqot qilish, undagi dasturiy ta’minotlaridan foydalangan holda turli shakldagi jarayonlarni boshqaruvchi interfeysni loyihalash, turli jarayonlar uchun prototiplarni yaratish, maketlarni chizish, analitik tadqiqitlar orqali turli  grafik interfeyslarni yaratish masalalarini o’rgatishdan iboratdir.


“Axborot texnologiyalari” tez rivojlanayotgan fan yo`nalishi bo`lib, hozirda u qamrab olmagan biror sohani topish qiyin. “Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari” fanini o`qitish davrida talabalarni kompyuterdan foydalanishga o`rgatishdan tashqari ularga yangi axborot texnologiyalar va zamonaviy dasturiy ta`minot haqida tushunchalar beriladi. Jumladan, yo`nalishlar sohalaridagi masalalarni yechishda, jadval, grafik va rasmlar ko`rinishidagi tajriba natijalarini qayta ishlashda kerakli dasturiy vositalardan hamda Internetdan foydalanish kabilar katta ahamiyatga ega.

"Mantiqiy dasturlovchi qurilmalarda (FPGA) sxema va tizimlarni loyihalash" fani asosiy ixtisoslik fanlaridan biri hisoblanib  6 semestrda o’qitiladi. Dasturni amalga oshirish o’quv rejasida rejalashtirilgan matematik va tabiiy(oliy matematika, informatika), umumkasbiy (dasturlash texnologiyasi, ma`lumotlar tuzilmalari va algoritmlar) fanlaridan etarli bilim va ko’nikmalariga ega bo’lishlik talab etiladi.

O’quv fani doirasida jahon andozalariga javob beradigan, zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalana oladigan malakali mutaxassislarni tayyorlash masalasining muhimligidan kelib chiqqan holda o’rta maxsus, kasb-hunar ta`liminiig barqaror rivojlanishini ta`minlovchi muhandis-pedagoglarni tayyorlash birinchi darajali vazifa sifatida belgilanadi.

Fanni o’qitishdan maqsad – talabalarga klient tomonida, hamda server tomonida turgan holda  Web dasturlashning asosiy tushunchalari, tuzulishi, ishlatish ko’lami va ulardan foydalanish usullari bo’yicha yo’nalish profiliga mos bilim, ko’nikma va malaka shakllantirishdir
Fanning vazifasi – talabalarga HTML gipertekst tili asoslari, Web-sahifa va ma`lumotlar bazasiga Web-interfeyslarni dasturlash uchun JavaScript, PHP dasturlash tillarini o’rgatishdan iborat.

Fаnning o’qilishidаn mаqsаd – komp`yuter grafikasi va dizayn haqida umumiy

tushunchalar va tasvirni komp’yuter ekranida chiqarish, qayta ishlash haqida

ma`lumot berish. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun fan doirasida quyidagi

vazifalar echiladi: ikki (2D) va uch (3D) o`lchovli grafika algoritmlarini o`rganish:

ob`ektni tasvirlash, geometrik almashtirishlar, geometrik proektsiyalar, rastr

algoritmlari, ko`rinmas chiziq va sirtlarni olib tashlash, bo`yash, rang va yorug`lik

bilan ishlash algoritmlarini o`rganish; dasturlash tizimlarining grafik vositalari

bilan tanishish; grafik dizayn asosiy tushunchalarini o`rganish; rastr, vektor va

animatsiya grafikalari bilan ishlovchi amaliy dasturlar (Photoshop, CorelDraw,

Macromedia Flash, 3D MAX, Maya) da ishlash asoslari o`rganish.