I.O’quv fanini o’qitilishi bo’yicha uslubiy ko’rsatmalar.

 

Kasbiy ta’lim metodikasi fanini o‘rganishdan maqsad talabalarni ta’lim metodikasi haqida bilimlar, malakalar va ko’nikma sistemasini shakllantirish va zamonaviy o’qitish texnologiyasini o’quv jarayonida qo’llashni o’rgatish.

Fan bo’yicha talabalarning tasavvur, bilim, ko’nikma va malakalariga qo’yiladigan talablar

 

"Kasbiy ta’lim metodikasi" fanini o‘zlashtirish jarayonida bakalavr: kasb-hunar kollejlarida mutaxassislar tayyorlash mazmuni; kasb ta’limi yunalishlar bo’yicha ta’lim tizimining uzviyligi va o’zaro bog’liqligi;

O’quv moddiy bazasini tashkil etilishi (o’quv materiallari va moslamalar bilan ta’minlanishi);

Kasbiy fanlarni o’qitish qonuniyatlari va tamoyillari;

Kasbiy fanlarni ta’lim mazmunini tanlash maqsadlari; kasbiy fanlarni tashkiliy shakllari; kasbiy fanlarni o’quv amaliyotini tashkil etish;

O’quv-ishlab chiqarish ishlarini me’yorlashtirish va tashkil etish;

Kasbiy fan o‘kituvchisining o‘kuv me’yoriy xujjatlari va metodik ishlari, ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayyorlash metodikasi;

Davlat ta’lim standartlarining ishlab chikish mezonlari va unga kuyiladigan talablar;

kasbiy tanlov bo’yicha tashxis markazlarining faoliyati; ixtisoslik yunalishning istikboldagi tarakkibti va unga kasbiy jnxatdan moslashib borishi yullari haqida tasavvurga ega bo’lishi;

mutaxassislik va yo’nalishlar bo’yicha Davlat ta’lim standartlari mazmunini;

kasbiy tayyorgarligi bo’yicha o‘quv rejasi va dasturlarmazmunini;

kasb-hunar kollejlarida o’quv jarayonini tashkil etish va boshqarishni;

kasbiy fanlarni o’qitish jarayonining tuzilishi, qonuniyat va tamoyillarini;

kasbiy fanlarni o’qitish jarayonida maxsus fan o’qituvchisining vazifalari va o’quv-bilish faoliyatini tashkil etishni;

kasbiy fanlarni o‘qitish shakllari (ma’ruza, seminar, amaliy, laboratoriya, mustaqil ta’lim, kurs ishlari, bitiruv malakaviy ishlari, o’quv amaliyoti, malakaviy ishlab chiqarish amaliyoti) ni tashkil etish va o’tkazish metodikasini;

kasbiy fanlarni o’qitish jarayonida o’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalarini tashxis etish turlari, shakl va metodlarini; kasbiy fanlarni o’qitish multimedia va interfaol ta’lim texnologiyalarini bilishi va ulardan foydalana olishi;

- kasbiy fanlarning didaktik ta’mnnotini ishlab chikish; -mashg’ulot ishlanmalarini tayyorlash, maxsus fanlarning o’quv- uslubiy majmualarini ishlab chikish;

maxsus fanlarni o’qitish jarayonida reyting tizimini qo‘llash, maxsus fanlarni o’qitishda mashg’ulotlarning rejasini tuzish va ma’ruza matnini tayyorlash;

ochiq mashg’ulotlarni o’tkazish va xujjatlarini rasmiylashtirish, yil, semestr bo’yicha o’quv ishlarining tashkil etilishini rejalashtirish; auditoriyadan gashkari ish shakllarga raxbarlik kilish;

-o’qitish jarayonida axborot texnologiyalari va interfaol texnologiyalarni qo‘llash ko’nikmalariga ega bo’lishi kerak;

-tayyorgarlik yo’nalishning asosiy fanlari bo’yicha mashg’ulotlarni o’tkazish;

-o’quv jarayonini rejalashtirish va tarbiyaviy tadbirlarni o’tkazish;

-bandlik xizmati bilan ishlash;

      -o’quvchilarnnng individual xususiyatlarini aniqlash bo’yicha turli testlardan foydalanish malakalariga ega bo’lishi kerak