Available courses

Talabalarga qo'yilgan masalani yechadigan kompyuter dasturini tuzish asoslarini o'rgatish. Dasturlash tillari va muhitlari haqida tayanch tushunchalar berish. Dasturlash tilida sodda algoritmlarni tuzishni o'rgatish. Dasturlash tilida ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash tamoyillarini o'rgatish orqali talabalarning dasturlash savodxonligini rivojlantirishdan iborat.

Fanni o‘qitishdan maqsad - talabalarga raqamli texnologiyalar davrida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash usul va vositalari, kompyuter modellashtirish, dasturlash texnologiyalari tamoyillarini o‘rgatish hamda ularni amaliyotda tadbiq etish, soha jarayonlarida axborot texnologiyalari yordamida yondoshuvni shakllantirish, tizimlar, texnologiyalar va modellashtirish mazmun-mohiyatini bilish bo`yicha bilim, ko`nikma va malakalarini shakllantirishdan iborat.

Fanni o’qitishdan maqsad – talabalarga iqtisodiy fikrning tarixiy evolyusnyasi to‘g’risida tushuncha berish. Talabalarni qisman iqtisodiy tarixining ba’zi epizodlari bilan tanishtirish Ularga ikki ming yildan ortiq davrda iqtisodiy tafakkur evolyusiyasi to‘g‘risida keng tushunchalar berish. Talabalarda iqtisodiy tafakkurning turli oqimlarini va ularning iqtisodiy ta’limotlar tarixiga ta’sir ko‘rsatgan ba’zi shaxslar bilan tanishtirish. talabalar tafakkurida ayrim shaxslar, ijgimoiy guruhlar yoki umumjamiyat manfaatlarini ifodalovchi iqtisodiy fikr, qarash, g’oya, nazariya va ta`limotlarning shakllanishi, rivojlanishi, “emirilishi” va almashinuvining tarixiy jarayonini izchil yoritish asosida milliy istiqlol mafkurasining mohiyati va mazmuniga mos, tub islohotlar milliy modelining etuk amaliyotchisiga xos iqtisodiy dunyoqarashni shakllantirishdan iborat.

Fanni o’qitishdan maqsad – talabalarda korxonalar, tashkilotlar, xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarida mehnat faoliyatini tashkil etish,  ishlab chiqarishni va xizmat ko‘rsatishni tashkil etish, bajarayotgan faoliyati bo‘yicha ish rejasini tuzish va uni bajarish, nazorat qilish va amalga oshirilgan ishlarning natijalarini tahlil qilish va baholash ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat. Shuningdek zamonaviy boshqaruv tizimini tashkil etish, tashkilot va korxonalar tashkiliy tuzilishining optimal variantlarini tanlash, boshqaruv tizimining turli pog‘onalarida vakolatlar va vazifalarni taqsimlash, tashkilot va korxonalar boshqarish samaradorligini oshirish, tashkilot va  korxonada mehnatni rag‘batlantirish tizimini yo‘lga qo‘yish, korxonada menejer faoliyatini oqilona tashkil etish, boshqaruvda vaziyatli va tizimli yondoshuv tamoyillarini tatbiq etish, boshqaruvda axborot va kommunikatsiyalardar samarali foydalanish, korxonada samarali boshqaruv faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlarini ishlab chiqish kabi kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat.

Fanni o`qitishdan maqsad talabalarni mexatronika va robototexnika tizimlarini tahlil etish va sintezlash hamda ularni boshqarish bo`yicha ilmiy-tadqiqot va ijodiy innovatsion faoliyat olib borishga tayyorlash.

Fanning vazifasi – mashinasozlik va boshqa sohalardagi texnikaning rivojlanish yo`nalishida mexatronika tizimlarini qurishning zamonaviy tamoyillarini biladigan,   mexatronika tizimining asosiy qismlari bo`lgan mexanik, elektronika va axborot-kommunikatsion komponentlarning asosiy kontseptual masalalarini o`zlashtirgan yuqori malakali kadrlarni tayyorlash hisoblanadi.


“Iqtisodiy ta’limotlar tarixi” faniga kirish, fanning predmeti va o‘rganish usullari.


Iqtisodiy tahlil va audit fanini o’qitishdan maqsad - talabalarga boshqaruv, moliyaviy va investision qarorlar qabul qilish uchun xo`jalik yurituvchi sub`ektlarning moddiy, moliyaviy va mehnat resurslaridan foydalanish holatini, ishlab chiqarish faoliyati samaradorligini, moliyaviy holatini hamda ularning o`zgarishlarini, o`zgarishlarga ta`sir qilgan omillarni aniqlash va baholash yo`llarini o`rgatishdan iborat. Shuningdek, mazkur fan talabalarda xo`jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy- xo`jalik faoliyatini auditorlik tekshiruvidan o`tkazish, moliyaviy hisobot bo`yicha auditorlik xulosasi hamda hisobotini rasmiylashtirish, auditning professional xizmatlarini ko`rsatish bo`yicha nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishga yordam berishdan iborat.

Iqtisodiyot nazariyasi fanining mazmun mohiyati

Fanni o’qitishdan maqsad - talabalarga iqtisodiy bilimlarning nazariy

asoslarini, iqtisodiyotning asosiy tushunchalari va kategoriyalarini,

iqtisodiy qonunlar va tamoyillarini o’rgatish hamda ularni amalda tatbiq

etish ko’nikmasini hosil qilish.

Fanni o‘qitishdan maqsad –  “Fizika” kursini o‘qitishning asosiy maqsadi talabalarda tabiatdagi hodisa va jarayonlarga ilmiy nuqtai nazaridan qarash madaniyatini shakllantirish, shuningdek, nazariy va eksperimental materiallar asosida fizik qonunyatlarning ob’ektiv ekanligini, o‘zlashtirish imkoniyatining mavjudligini isbot etishdir.

QURILISH INDUSTRIYASINING TEXNOLOGIK USKUNALRI FANIDA QURILISHDA ISHLATILADIGAN TEXNOLOGIK JIHOZ VA USKUNALAR HAQIDA MALUMOTLAR BERILADI


1-Topshiriqlar

«Oliy matematika» kursi  1 - kurslar uchun.

saidovhk. 2023.

O‘zbekiston jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotiga katta hissa qo‘shgan hududlardan biri, o‘zbek xalqi boy tarixiy o‘tmish va bebaho ma’naviy merosga egaligi, mustaqillik yillarida O‘zbekiston Respublikasida yuz bergan muhim o‘zgarishlar, tub islohotlarning mazmunmohiyatini ko‘rsatib berish va jamiyat hayotida, ijtimoiy turmush tarzida talabaning o‘rni, o‘zligini anglatish, shaxs, fuqaro maqomini tushunib yetishidan iborat.

O‘zbekiston jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotiga katta hissa qo‘shgan hududlardan biri, o‘zbek xalqi boy tarixiy o‘tmish va bebaho ma’naviy merosga egaligi, mustaqillik yillarida O‘zbekiston Respublikasida yuz bergan muhim o‘zgarishlar, tub islohotlarning mazmunmohiyatini ko‘rsatib berish va jamiyat hayotida, ijtimoiy turmush tarzida talabaning o‘rni, o‘zligini anglatish, shaxs, fuqaro maqomini tushunib yetishidan iborat.

Dinshunoslik fanini o'zlashtirish orqali dinning mazmun-mohiyati, dunyoning diniy manzarasi, diniy va falsafiy qarashlarning o’zaro bog’liqligi, globallashuv va diniy jaryonlari hamda zamonaviy diniy harakatlar, diniy aqidaparastlik, ekstremizm va terrorizmning davlat va jamiyat xavfsizligaga salbiy ta’sirini bilish va unga qarshi kurashishda nazariy bilimlar va amaliy ko‘nikmalar shakllanadi.

Tarix – arabcha so‘z bo‘lib, o‘tmish «o‘tgan voqealar haqida aniq hikoya qilish», ma’nolarini anglatadi. Tarix butun insoniyatning uzoq o‘tmishdan to hozirgi kunlargacha bosib o‘tgan hayotiy yo‘lini, avloddan avlodga meros qoluvchi, doimo rivojlanib, boyib boruvchi, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy, madaniy, davlat qurilishi sohalaridagi tajribalarini, xalqlarni etaklagan tarixiy shaxslar faoliyatini tartibga solingan holda o‘rganuvchi, tasvirlovchi fandir. «Tarixni unutgan xalq, jamiyat o‘z yo‘lini yo‘qotadi. Bunday xalq va jamiyatning kelajagi yo‘q.»1

«Tarix millatlarning o‘tmishi, taraqqiyoti hamda tanazzulining sabablarini o‘rganaturg‘on ilmdir».

Fanni O‘qitishdan maqsad - O‘zbekiston jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotiga katta hissa qo‘shgan hududlardan biri, o‘zbek xalqi boy tarixiy o‘tmish va bebaho ma’naviy merosga egaligi, mustaqillik yillarida O‘zbekiston Respublikasida yuz bergan muhim o‘zgarishlar, tub islohotlarning mazmun-mohiyatini ko‘rsatib berish va jamiyat hayotida, ijtimoiy turmush tarzida talabaning o‘rni, o‘zligini anglatish, shaxs, fuqaro maqomini tushunib yetishidan iborat.

Fanni o’qitishdan maqsad – talabalarga mehnat jarayonini tashkil qilishning huquqiy ta’minoti, ish beruvchi va xodim o’rtasidagi munosabatlarning tartibga solibishi, ishlab chiqarish jarayonida mehnatni xavf-xatarsiz bajarish qoidalari va tartibini, mehnat qonunchiligida ko’zda tutilgan boshqa normativ me’yorlarni nazariy va amaliy jihatdan yondashilib amalga oshirilish o’rgatishdan iborat.

Dinshunoslik fanini o’qitishdan maqsad - talaba-yoshlar tafakkurida dinning mazmun-mohiyati, dunyoning diniy manzarasi, diniy va falsafiy qarashlarning oʼzaro bogʻliqligi, globallashuv va diniy jaryonlari hamda zamonaviy diniy harakatlar, diniy aqidaparastlik, ekstremizm va terrorizmning davlat va jamiyat xavfsizligaga salbiy taʼsirini bilish va unga qarshi kurashishda nazariy bilimlar va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat.

Fanni o’rganishdan maqsad – talabalarda neft va gaz, gazkоndensat kоnlarini ishlatishda turli kоn-geоlоgik sharоitlariga ko’ra kon mahsulotlarini yig`ish va bosh nasos va kompressor stansiyalari orqali  qabul qilish va jo’natish, sexlarda o’rnatilgan jihozlarni vazifasiga ko’ra joylashishi va ishlatilishiga mоs bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirishdan ibоrat.

Fanning vazifasi – talabalarga ma’lum tuzilish va teхnоlоgik sharоitlarda nasos va kompressor stansiyalarini ishlatish хususiyatlarini o’rganishdan ibоrat.

Kimyo


Kimyo fani butun olamni, uning nihoyatda xilma-xil formalarini va olamdagi sodir bo’lib turadigan har xil hodisalarni tеkshiruvchi tabiiy fanlar qatoriga kiradi.

Butun tabiat, butun olam, inson ongidan tashqarida va uning ongiga bog’’liq bo’lmagan holda ob'еktiv ravishda mavjuddir. Olam matеriyadan iborat, bu narsalarning hammasi doimo harakat qilib turadigan matеriyaning har xil turlaridir.


Ushbu mavzu: atom molekulyar ta`limot, kimyoviy element, atom, molekula, nisbiy atom va nisbiy molekulyar massa, stexiometrik qonunlar, oddiy va murakkab moddalar, toza modda va aralashmalar, fizikaviy hodisalar, fizik konstantalar, kimyoviy hodisalar, fizikaviy kattaliklar xalqaro sistemasining birliklari (SI), valentlik, molyar hajm, ekvivalentlik, ekvivalentlik faktori kabi tayanch iboralarni o`z ichiga oladi.

Ҳаётимизни кимё фанисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Қайси тармоқни олманг, қишлоқ хўжалиги, саноат, дори-дармон, соғлиқни сақлаш, барча-барчаси бевосита кимё билан боғлиқ. Бугун оғиримизни енгил қилиб турган ҳар бир восита бевосита кимё фани маҳсулларидан ҳисобланади. Ҳатто, оддийгина смартфоннинг сенсор экранидан тортиб машиналарнинг ҳаракатланиши, уйимизнинг исиши албатта кимё билан. Бугун ривожланган давлатларнинг қайси бирига қарамайлик, уларда аниқ ва табиий фанлар, шу жумладан, кимё соҳаси ривожланганига гувоҳ бўламиз.

Kimyo fani butun olamni, uning nihoyatda xilma-xil formalarini va olamdagi sodir bo’lib turadigan har xil hodisalarni tеkshiruvchi tabiiy fanlar qatoriga kiradi.

Butun tabiat, butun olam, inson ongidan tashqarida va uning ongiga bog’’liq bo’lmagan holda ob'еktiv ravishda mavjuddir. Olam matеriyadan iborat, bu narsalarning hammasi doimo harakat qilib turadigan matеriyaning har xil turlaridir.

Matеriyani, tabiatni qo’zgalmas dеb tinch holatda turadi dеb o’ylamaslik zarur u doimo harakatda, o’zgarish va rivojlanishdadir. Matеriyaning muayyan sharoitda o’zgarmas fizik xossalarga ega bo’lgan har bir turi kimyo fanida modda dеyiladi.